Łyski, ul. Serwisowa 1

16-070 Choroszcz

Łyski, ul. Serwisowa 1

16-070 Choroszcz

Baza pytań Wózki widłowe

Baza pytań Wózki widłowe

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną.

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

4. Dozorem technicznym nazywamy:

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako:

7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać:

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

9. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

19. Nieszczęśliwy wypadek to:

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

23. Dzienni konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiąże przerwać prace gdy:

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

30. Terminy badan obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

31.Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest:

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący:

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

41. Obowiązki obsługującego określone są:

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

43. Jednostka dozoru technicznego jest:

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

49. Decyzja wydana przez UDT:

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

55. Instrukcja eksploatacji to:

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

57. Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

61. Obsługującemu nie wolno:

62. Formami dozoru technicznego są:

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu:

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

70. Instrukcja stanowiskowa:

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący:

72. Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z:

74. Masą netto 1000 l wody wynosi od:

75. Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

76. Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

80. Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

81. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed:

82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest:

83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie:

85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:

86. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

87. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:

88. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:

89. Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu:

90. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego:

91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest:

92. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa:

93. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym:

94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:

95. Wyłączni bezpieczeństwa STOP jest:

96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:

97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:

98. Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku:

99. Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:

100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:

101. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:

102. Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni:

103. Widząc świecąca się kontrolkę operator:

104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:

105. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje:

106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w:

107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez:

108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi:

109. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu:

110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

112. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe:

113. W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest:

114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:

118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna

119. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

120. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

125. Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

129. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

130. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

132. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

133. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

134. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

135. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

136. O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

137. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

138. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

142. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

143. Akumulatory kwasowe można ładować

144. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

146. Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

147. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do

148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

149. Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

150. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

152. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

153. Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka

157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

158. Po zakończeniu pracy operator powinien

160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje:

161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w:

162. Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji:

163. Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać:

164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien:

165. W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien:

166. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien:

167. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator:

168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując:

169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:

170. Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

171. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje:

172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy:

173. Ładunek należy transportować:

174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator:

175. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator:

176. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest:

177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien:

178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy:

179. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany:

180. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy:

181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C

182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C

183. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

184. W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

185. Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać:

186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

188. Przyczyna utraty stateczności wózka może być:

189. Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona:

190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie:

191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy:

192. Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

193. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy:

194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka:

195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

196. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

198. W chwili wywracania się wózka należy

199. Wózek może stracić stateczność na skutek

200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

202. 1 sztuka na każdy metr łańcucha

203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

205. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

207. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

208. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

209. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

210. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

211. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

212. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

213. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

214. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

215. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

216. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

229. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A

230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

231. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

232. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

236. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

238. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

239. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

242. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

244. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

245. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o

Your score is

0%

Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.